Back to top

Koniec opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych?

"Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – poinformowała Prokuratura Krajowa. Prokuratorzy będą zaskarżali uchwały wprowadzające obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej." *

 

Chodzi o podejmowanie przez organy stanowiące gmin uchwał (aktów prawa miejscowego), dotyczących warunków podłączenia do sieci wodociągowych, czy kanalizacyjnych tych gmin, a w istocie nakładania opłat. Prokuratura poinformowała, że obowiązek ich ponoszenia nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.

Zwrócono też uwagę, że upoważnienie do podejmowania przez gminę takich uchwał nie może płynąć  art. 7, art. 18 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827), ponieważ nie jest to właściwa norma delegacyjna.

Obok powyższego, za niedopuszczalne prokuratura uznała też uzależnianie przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, a nadto nielegalnymi są zapisy w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które ustalają opłaty za wydanie warunków technicznych przyłącza.

 

Z przytoczonych wywodów może wynikać, że:

  • kondycja finansowa samorządu jeszcze ma się pogorszyć w skutek obowiązku zwrotu kosztów instalacji (poza przyłączem) podmiotom, które je poniosły i to bez względu na okoliczności?
  • podejmowanie kwestionowanych uchwał winno zostać zaniechane lub uchwały te zasadniczo winny zmienić kształt?
  • obok sformułowanego powyżej wniosku należy zmienić lub co najmniej dostosować procedurę wydawania warunków technicznych oraz zawierania umów (tu najpewniej z konieczną korektą ich treści)?

 

Puenta:

  1. z pewnością należy dokonać sprawdzenia przyjętych procedur związanych z wydawaniem warunków oraz zawieraniem umów przyłączeniowych i najlepiej powierzyć te zadania podmiotom, które posiadają doświadczenie z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych;
     
  2. podejmowania rzeczonych uchwał można zaniechać, choć z perspektywy posiadanego doświadczenia będzie to zależeć od szeregu innych czynników i okoliczności - stanowczo zaś prokuratura nie rozpatrywała tu wszystkich i wszelkich możliwych uwarunkowań konkretnych praktyk;
     
  3. z samego wzruszenia uchwały pochopnych wniosków nie należy wysnuwać, pamiętając, że przelew środków zawsze ma dwa skutki, z jednej strony jest korzystny dla otrzymującego je, a - z drugiej -  jest niekorzystny dla tego kto te środki przekazuje, ale gdy tu chodzi o gminę to płaci za to cała społeczność.

 

*cyt. za: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/176470/Na-koszt-gminy--Samorzady-bez-prawa-do-pobierania-oplat-za-przylacze-wodociagowe